Logowanie Internet Banking

Zastrzeganie kart

  • z kraju: (22) 525-31-50
  • z zagranicy: +48 (22) 515-31-50

Przelewy natychmiastowe Express Elixir
Fundusz Pomerania

Informacje Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

Jolanta Łukaszewicz Prezes Zarządu
Patrycja Maziarz-Rybczyńska Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Pilińska Członek Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

Jan Tarnowski Przewodniczący
Sławomir Maglewicz Z-ca Przewodniczącego
Wielisław Płoszaj Sekretarz
Elżbieta Bączkiewicz Członek
Elżbieta Sobczak Członek
Grzegorz Metynowski Członek
Bogdan Macewicz Członek
Adam Mularczyk Członek
Marek Ślusarski Członek

IOD Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

Anna Jacewicz

Informacja o BFG

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994r. z późniejszymi zmianami.
Wysokość gwarancji wynosi dla wkładów o równowartości w złotych do 100.000 euro 100%.
Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji depozytów.

Ład korporacyjny w Banku Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków w Banku Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju

Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00–030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

Zmiana oprocentowania lokat od 15 lipca 2020

Zmiana regulaminów dla klientów indywidualnych

Zmiana regulaminów dla klientów instytucjonalnych

Nasze działania dotyczące epidemii koronawirusa

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

Nagrody i wyróżnienia
Najefektywniejszy bank spółdzielczy 2013 Bank Spółdzielczy roku 2012 Najefektywniejszy bank spółdzielczy 2011